Bosch ECU hardware decryption

Make/Model Engine ECU ECU No. CarMake HW No.
330 d (E 46) 30 6D 1 (M 57 D 30) BOSCH EDC 15C4-8.30 0281010314 7789376
- - BOSCH ME 9.6.1 0261209107  
- - BOSCH ME 9.6.1 0261209107  
330 d (E 46) 30 6D 1 (M 57 D 30) BOSCH EDC 15C4-8.30 0281010314 7789376
- - BOSCH EDC 17C19-3.15 0281017105 55576906
- - BOSCH EDC 16C35-5.22 0281013052 7801217
318 d Touring (E 91) 20 4D 4 (M 47N) BOSCH EDC 16C35-2.12 0281013252 7801710
118 d (F 20) N47 D20C BOSCH EDC 17C50-3.51 0281018594 8518424
318 d Touring (E 91) 20 4D 4 (M 47N) BOSCH EDC 16C35-2.12 0281013252 7801710
Golf IV 1.9 TDI Variant (1J5) AHF BOSCH EDC 15VM 2.V1 0281010112 038906012L
- - BOSCH EDC 7C4-6.5 0281020052 ME194210
Leon 1.9 TDI (1M1) ALH BOSCH EDC 15VM 2.V1 0281010061 038906021AA
Jetta IV 1.8 T (1J2) AGU BOSCH M 3.8.3 0261206518 06A906018CG
Jetta IV 1.8 T (1J2) AGU BOSCH M 3.8.3 0261206518 06A906018CG
A4 2.0 TDI (8K2, B8) CAGB (D94) BOSCH EDC 17CP20-2.2 0281016677 03L906019AT
A4 2.0 TDI (8K2, B8) CAGC (D90) BOSCH EDC 17CP20-2.2 0281016572 03L906019AL
- - BOSCH EDC 15C13-6.1 0281011148 8200303141
- - BOSCH EDC 16C36-3.1 0281013363 8200695639
- - BOSCH EDC 15C13-6.2 0281011432 8200311553
- - BOSCH EDC 16C7-7.21 0281012250